Kennisbooster – Editie 2

2 maart 2023

22 APRIL 2023
EEN DATUM OM MEE REKENING TE HOUDEN

Neen, het is niet de uiterste datum om uw fiscale fiches in te dienen. Maar op zaterdag 22 april aanstaande worden er verkiezingen georganiseerd bij het ITAA. Naast een voorzitter en een ondervoorzitter worden er 8 Nederlandstalige en 8 Franstalige raadsleden verkozen.

Het zijn vooral deze raadsleden, die de stem vertegenwoordigen van de leden. In iedere taalrol zijn er 4 plaatsen vacant voor gecertificeerde accountants, 3 voor accountants en 1 voor gecertificeerd belastingadviseur.

Onze beroepsvereniging LVEB vaardigt één kandidaat af voor de Raad ITAA, namelijk onze voorzitter JOHAN DE COSTER.

Johan is in de eerste raad van het ITAA actief geweest als lid van het Uitvoerend Comité van de Raad en als clusterverantwoordelijke “Kenniscentrum”.
Zijn collega’s binnen de Raad van het ITAA waarderen hem enorm voor zijn inzet voor het ITAA, zijn dossierkennis, zijn luisterend oor, zijn oplossingsgericht denken en zijn inzet voor de kleine en middelgrote kantoren. Dit heb ik al vaak mogen horen van confraters uit andere beroepsverenigingen.
Zijn jarenlange ervaring binnen het ITAA, binnen het IAB, binnen het overlegcomité en binnen onze eigen beroepsvereniging maken dat Johan de beste kandidaat is om verkozen te worden.

Zijn kennis en ervaring mag niet verloren gaan. Bovendien komen er vele nieuwe uitdagingen op ons af. Ik denk o.a. aan de nieuwe wetgeving over duurzaamheid.
Daarom vraag ik U namens de voltallige Raad van het LVEB om op 22 april voor JOHAN DE COSTER te stemmen, zodat Johan uw stem kan laten horen in Brussel.

U vindt Johan op de lijst van de gecertificeerde accountants.

Het ITAA heeft U ondertussen de stemprocedure en de volmachten voor de verkiezingen bezorgd.Laat uw stem niet verloren gaan en kom met ons mee naar Brussel of bezorg uw volmacht aan ons secretariaat.Uiteraard kan U ook digitaal stemmen op Johan.

Namens de Raad van het LVEB
Uw ondervoorzitter, Leon Kerfs

Inhoud

1.

22 april 2023

2.

Sociale verkiezingen 2024

3.

LVEB brak uit en hoe …

4.

Nieuwe rentevoeten

5.

Lid worden

6.

Duurzaamheidsrapportage

7.

Nieuwe termijnen vanaf AJ 2023

8.

Statutenwijziging WVV

9.

Events

SOCIALE VERKIEZINGEN 2024

Geen register uitzendkrachten nodig

Of een onderneming sociale verkiezingen dient te organiseren, hangt af van de gemiddelde tewerkstelling gedurende het refertejaar.

Dit loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.
Hierbij tellen ook de uitzendkrachten mee!
Indien gedurende deze periode de drempel van 100 vaste werknemers bereikt wordt, dan is het niet meer nodig om ook de uitzendkrachten mee te nemen in de telling.

In dat geval kan men aan de ondernemingsraad een vrijstelling vragen om het bijzonder register van uitzendkrachten bij te houden.

Doe dit vóór 1 april 2023.

LVEB BRAK UIT EN HOE … SAMEN MET PXL EN UHASSELT

Op donderdag 16 februari 2023 had onze eerste nieuwigheid van dit jaar plaats in Hotel Stiemerheide in Genk.

Onze voorzitter mocht ruim zeventig leden van LVEB verwelkomen.

Door de digitalisering en automatisering worden ondernemers steeds kritischer voor de accountant.

Onze leden verzamelden er om kennis te nemen van de resultaten van een studie over de rol en de functie van de “accountant 2.0”. De studie werd uitgevoerd door UHasselt en Xerius bij de beroepsbeoefenaars en bij onze cliënten. De resultaten van de studie werden gepresenteerd door Prof. Dr. Maarten Corten van UHasselt. Hij peilde ook bij de aanwezigen via een app naar de verwachtingen, de uitdagingen en de opportuniteiten voor de toekomst.

De resultaten van deze recente studie van UHasselt werden vergeleken met de ESF- Scope studie, die enkele jaren geleden werd uitgevoerd door PXL. De vergelijking gebeurde door de heer Francis Vos, departementshoofd PXL-Business.

Uit beide studies blijkt dat de belangrijkste drijvers, die de tevredenheid van een ondernemer over zijn/haar accountant bepalen, bekwaamheid, wederzijds begrip en empathie zijn. Er is dus duidelijk nood aan de nodige soft-skills.

Een samenvatting van de studie vindt U binnenkort terug op onze website.

De deelnemers waren uitermate tevreden over deze leerrijke en interactieve sessie. De avond werd afgesloten met champagne en hapjes.

Festival van de Accountant
Festival van de Accountant

NIEUWE RENTEVOETEN VOOR LENINGEN VANAF 01/01/2022:

1,77 % voor hypothecaire leningen
7,14% voor niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd 0,06% of 0,12% voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

De debetrente op de R/C stijgt dus van 6,48% (inkomsten 2021) naar 7,14% (inkomsten 2022).
De creditrente op de R/C stijgt van 4,07% (inkomsten 2022) naar 5,70% (inkomsten 2023).

WAAROM VANDAAG ZEKER LID WORDEN BIJ LVEB?

Je betaalt nu uitzonderlijk 35,00 euro voor jouw lidmaatschap tot en met 30/06/2023 in plaats van de jaarlijkse bijdrage van 140,00 euro. Zo kan je nog bijkomend genieten van jouw 50% korting voor al de LVEB seminaries die je nog wenst te volgen de komende 3 maanden.
Bij het volgen van 1 seminarie heb je jouw lidmaatschap bijna terugverdiend!

Bij het volgen van 2 seminaries maak je reeds winst!

Graag geven wij je nog een volledig overzicht van de voordelen van jouw lidmaatschap:

 • Het geeft recht op een prijsvermindering van 50% bij deelname aan de seminaries.
 • Het lidmaatschap zal je ongetwijfeld een kwaliteitslabel geven gezien de aanvaardingsprocedure bij LVEB.
 • Het lidmaatschap vormt een belangrijk pluspunt in het kader van erkenningsprocedures en passerelles tussen de nationale instituten.
 • Het lidmaatschap biedt je begeleidingsmogelijkheden op je weg naar het behalen van jouw titel.
 • Je hebt recht op gratis abonnement en/of exclusieve ledenvoordelen bij de aankoop van beroepsdocumentatie. Zo zal je vanaf jouw lidmaatschap onmiddellijk “Accountancy & Fiscaliteit“ ontvangen.
 • De voltallige raad van het LVEB staat voor je klaar met al je vragen en opmerkingen. Naast opleidingen organiseert LVEB ook jaarlijks een aantal events o.a. het Festival van de accountant, Plan van Jan, …
 • Periodiek krijg je onze Kennisbooster toegestuurd met actuele info over allerlei topics. LVEB trekt ook de kaart van de jeugd via Jong LVEB maar ook voor de senioren zijn er afzonderlijke activiteiten.
 • Via onze verkozenen houden we een vinger aan de pols in Brussel op het ITAA en zit je via LVEB op de eerste rij voor wat betreft het reilen en zeilen van onze beroepen.

Duurzaamheids-rapportage

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al even stilgestaan met de aan de gang zijnde ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid (sustainability). Met de goedkeuring van de EU-richtlijn (CSRD) op 28 november 2022 werd het échte startschot hiertoe gegeven.

Een eerste stap is de rapportering door de ondernemingen, zowel zij die rechtstreeks onder de nieuwe regelgeving vallen alsook alle andere die deel uitmaken van de toeleveringsketen van de eerste categorie.

ESG*-RAPPORTAGE: Hoe eraan beginnen?

Er zijn 3 belangrijke aspecten waarmee rekening dient gehouden te worden:

Zonder al te zeer in detail te treden, zoomen we even kort in op deze 3 elementen.

STAKEHOLDERS

Stakeholders zijn al diegenen die enerzijds gevolgen ondervinden van de activiteiten en producten van de onderneming en anderzijds zelf een invloed kunnen uitoefenen op de onderneming bij het bepalen van haar strategie en realiseren van haar doelstellingen.

Stakeholders zijn dus zowel intern (management, personeel,…) als extern (investeerders, leveranciers, …) maar ook in het algemeen: de (lokale) bevolking.

MATERIALITEIT

Hier komt het er op aan om die onderwerpen en de te verstrekken informatie daaromtrent te bepalen die belangrijk zijn voor de stakeholders die in stap 1 bepaald werden.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Milieu : CO2 uitstoot, afval, …
 • Maatschappij: arbeidsvoorwaarden, veiligheid, … Bestuur: verloningsbeleid, corruptie, …

RAPPORTERING

Het verslag dient opgemaakt te worden volgens welbepaalde rapporteringsnormen.
Deze zijn onmisbaar om de openbaar te maken informatie te meten, te structureren en te communiceren.
Momenteel zijn de eerste ontwerp-standaarden reeds ontwikkeld in de schoot van EFRAG (European Financial Reporting And Advisory Group).

We zullen u in de komende tijd uiteraard verder op de hoogte houden van de evoluties op dit vlak zowel in deze nieuwsbrief als via de nodige opleidingen binnen PXL NeXT-LVEB Case Studies.

ESG*: Environmental (Milieu), Sociaal (Maatschappij), Governance (Bestuur)

NIEUWE AANSLAG-, ONDERZOEKS- EN BE(Z)WAARTERMIJNEN VANAF AJ 2023

Inkomstenbelastingen

 • 3 jaar: gewone onderzoeks- en aanslagtermijn
 • 4 jaar: bij niet-aangifte of laattijdige aangifte
 • 6 jaar: aangiftes met grensoverschrijdende elementen 10 jaar: fiscale fraude of complexe aangifte

BTW

4 jaar: laattijdige of niet-indiening van periodieke aangiftes 10 jaar: in geval van fraude

Bezwaartermijn

1 jaar (voorheen 6 maanden)

Bewaartermijn

10 jaar (voorheen 7 jaar)

STATUTENWIJZIGING WVV

Met een nieuw WVV heeft de wetgever ons vennootschapsrecht willen vereenvoudigen, innoveren en versoepelen. Dat biedt kansen, maar ook een aantal beperkingen. Statuten zijn daardoor vaak niet langer in overeenstemming met het nieuwe wetboek. Nu de statuten van uw vennootschap, vereniging of stichting dus moeten worden aangepast aan het WVV uiterlijk tegen 1 januari 2024, kan u gelukkig ook van de gelegenheid gebruik maken om in te spelen op de opportuniteiten die het WVV biedt.

Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of afgekort het WVV) in werking getreden.

Nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten vanaf de inwerkingtreding volledig conform het WVV georganiseerd zijn. Voor de op de datum van inwerkingtreding bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen is een overgangsperiode voorzien: statutaire bepalingen die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het WVV worden vanaf die dag voor niet geschreven gehouden, de suppletieve bepalingen van het WVV hebben vanaf die datum uitwerking, tenzij de statuten in een afwijkende regeling voorzien.

Statuten zijn daardoor vaak niet langer in overeenstemming met het WVV, hoewel de dwingende bepalingen ervan dus wel moeten worden nageleefd. Denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van het kapitaal in de BV of aan de verstrengde verplichtingen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon.

V.U. Johan De Coster V.U. Johan De Coster

De wetgever schrijft daarom voor dat vennootschappen, verenigingen en stichtingen hun statuten in overeenstemming moeten brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020, en in ieder geval uiterlijk op 1 januari 2024.

De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele schade geleden door de vennootschap, vereniging of stichting, of door derden ten gevolge van de niet- nakoming van deze verplichting.

Het WVV schaft bovendien ook verschillende rechtsvormen af en verplicht die vennootschappen om een andere rechtsvorm aan te nemen, waarbij het WVV een ‘geprefereerde’ rechtsvorm aanwijst.

Hebben deze rechtsvormen zich op 1 januari 2024 nog niet omgezet in een andere rechtsvorm, dan worden zij op die dag van rechtswege omgezet in de rechtsvorm die het WVV aanwijst. De commanditaire vennootschap op aandelen bijvoorbeeld wordt een naamloze vennootschap met een enige bestuurder.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 het WVV beantwoordt, wordt een besloten vennootschap. Dergelijke omzetting vereist eveneens een statutenwijziging. In geval van omzetting van rechtswege dient het bestuursorgaan de algemene vergadering binnen een termijn van zes maanden na 1 januari 2024 bijeen te roepen met als agenda de aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm. De leden van het bestuursorgaan zijn ook hier persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de rechtspersoon of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.

De bijzondere omzettingsprocedure van art. 14:1 ev. WVV daarentegen moet niet worden nageleefd.

Nu de statuten van uw vennootschap, vereniging of stichting moeten worden aangepast aan het WVV uiterlijk op 1 januari 2024, kan u van de gelegenheid gebruik maken om in te spelen op de opportuniteiten die het WVV biedt, en niet zomaar de aangeboden ‘standaardstatuten’ aan te nemen.

Zo kan u bijvoorbeeld nadenken over een overdrachtsregeling op maat met betrekking tot de aandelen, gezien de voorheen dwingende overdrachtsbeperkingen die van toepassing zijn in een besloten vennootschap onder het nieuwe WVV voortaan slechts van aanvullend recht zijn. Bovendien stellen we vast dat al te vaak ‘standaard’ overdrachtsbeperkingen zijn aangenomen zonder hierover uitvoerig na te denken.

Ook kan u de samenstelling van uw bestuursorgaan herzien. Veel bestuursorganen van naamloze vennootschappen zijn samengesteld uit bestuurders ‘op papier’ om te voldoen aan het onder het oude wetboek vereiste minimum aantal bestuurders. Hier kan worden geopteerd voor het systeem van de enige bestuurder dat thans mogelijk is onder het WVV.

Belangrijk te onthouden, is dat sinds het WVV het wettelijk verankerd is dat een natuurlijke persoon niet mag zetelen in het bestuursorgaan in eigen naam én tevens als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder.

U kan dit moment verder ook benutten om bijvoorbeeld meervoudig stemrecht te koppelen aan bepaalde aandelen van uw vennootschap, om de controle los te koppelen van de omvang van een aandelenparticipatie. Het WVV biedt aldus heel wat mogelijkheden en opportuniteiten.

Hoewel de uiterlijke datum van 1 januari 2024 nog relatief ver af lijkt, is het belangrijk om nu al actie te ondernemen. Er moeten immers heel wat administratieve stappen worden doorlopen, zoals het identificeren van opportuniteiten, het opmaken van nieuwe statuten, het akte nemen van de aangepaste statuten bij de notaris en de daaropvolgende openbaarmakingsverplichtingen.

Neem dus tijdig actie en vermijd een stormloop tegen eind 2023.

Events

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

-

Updating btw

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

-

Practicum personenbelasting

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

-

Practicum btw

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,