Kennisbooster – Editie 1

9 januari 2023

Voorwoord

Vooreerst wens ik jullie in naam van de voltallige Raad van Bestuur van LVEB een goede gezondheid in 2023. Wacht niet op bijzondere momenten maar maak alle momenten bijzonder!

Met de nodige fierheid presenteren we u hierbij ons eerste nummer van de Kennisbooster die we vanaf nu een 4 à 5-tal keer per jaar zullen bezorgen.

Met deze nieuwsbrief willen we ons onderscheiden van de vele anderen die periodiek in de bus of mailbox vallen door niet alleen artikelen te brengen over kennis en kunde voor onze beroepen maar ook over voorbije en komende events en activiteiten van onze vereniging, onze opleidingen, nieuws vanuit de Instituten, …

Als LVEB hopen we dan ook dat 2023 een positiever jaar zal zijn en hebben we wat dat betreft niet alleen een uitgebreid en interessant programma van opleidingen uitgewerkt maar “breken” we ook uit en komen naar jullie toe via roadshows en ronde tafel gesprekken.

Meer nieuws hierover volgt nog maar noteer alvast 16 februari 2023 in jullie agenda ! Dan zijn we te gast in Stiemerheide (Genk) voor een boeiende sessie over de accountant 2.0 alsook 5 mei 2023 voor ons festival dat zal doorgaan te Heusden-Zolder in Watt17 (zie verder in deze nieuwsbrief).

Laten we er samen het beste van maken!

Graag tot binnenkort op één van onze activiteiten.

Johan De Coster

Johan De Coster
Voorzitter LVEB

Inhoud

1.

Voorwoord

2.

Zorgvolmacht

3.

Auteursrechten

4.

Km-vergoeding

5.

Geen doktersattest meer vereist

6.

Duurzaamheidsrapportage

7.

Events

zorgvolmacht

Zorgvolmacht

Voor iemand die wil anticiperen op zijn wilsonbekwaamheid is een zorgvolmacht de ideale oplossing. Hierbij wordt de bevoegdheid aan één of meerdere personen gegeven om specifieke of algemene handelingen te stellen over diens vermogen. De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen. De opmaak ervan kan zowel onderhands als via authentieke akte maar de volmacht moet altijd geregistreerd worden in het centraal register dat beheerd wordt door Fednot.

Indien er geen zorgvolmacht werd opgemaakt, zal in het geval van wilsonbekwaamheid een bewindvoerder worden aangesteld door de vrederechter om het vermogen te beheren onder zijn toezicht.

Auteursrechten

De wetgever voerde in 2008 een speciale fiscale regeling voor auteursrechten in. Inkomsten uit auteursrechten worden tot 31/12/2022 beschouwd als een roerend inkomen, tot een geïndexeerd brutobedrag van 64.070 euro. Alles daarboven wordt beschouwd als beroepsinkomsten. Bovendien kunnen auteurs genieten van een kostenforfait op de ontvangen inkomsten. Dat bedraagt 50% op de inkomstenschijf van 0 tot 17.090 euro en 25% op de inkomstenschijf van 17.090 tot 34.170 euro. Het saldo wordt onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. De fiscus vindt al een tijdje dat er te “creatief” wordt omgesprongen met deze maatregel en meent verkeerdelijk te moeten vaststellen dat beroepsinkomsten steevast werden omgetoverd tot inkomsten uit auteursrechten.

Nadat eerder al de rulingcommissie het toepassingsgebied verengde en een limiet van 75 procent bezoldiging versus 25 procent vergoeding in auteursrechten instelde, werden een aantal administratieve circulaires uitgevaardigd zogezegd om de wet te verduidelijken, maar in werkelijkheid om het gebruik ervan af te remmen.

Vervolgens kwam de fiscus tijdens de afgelopen zomer zelf met een wetsontwerp die de regeling drastisch inperkte, waardoor ze niet langer van toepassing zou zijn voor de IT-sector, architecten, consultants en marketeers. Het complexe en onduidelijke wetsontwerp werd inmiddels goedgekeurd door de ministerraad.

Wat houdt de nieuwe regeling in het kort in:
het toepassingsgebied wordt strikt beperkt;
er komen nieuwe inkomstengrenzen;
een overgangsmaatregel van 1 jaar;
de vergoeding is niet meer onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

In een volgend nummer komen we hier meer in detail op terug.

copyright

BEDRAG FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Tot 30 juni 2022: 0,4020 euro/km
Vanaf 1 juli 2022: 0,4170 euro/km
Sinds 1 oktober 2022: 0,4201 euro/km

GEEN DOKTERSATTEST MEER VEREIST

Vanaf einde november is geen doktersattest meer vereist voor één ziektedag. Dit geldt voor bedrijven met minstens 50 personeelsleden en mag vanaf 1 januari 2023 maximaal driemaal per kalenderjaar toegepast worden. In kmo’s met minder dan 50 werknemers blijft het doktersbriefje voor één dag wel van toepassing.

Als de werkgever zelf geen enkele termijn heeft vastgelegd, bedraagt de termijn waarin je dat getuigschrift aan je werkgever moet overhandigen twee werkdagen vanaf het begin van de ongeschiktheid of het verzoek van de werkgever voor een getuigschrift.

Als het getuigschrift te laat wordt overhandigd, mag de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen voordat het getuigschrift overhandigd werd.

LVEB

Laureaten van de arbeid

Sedert 2012 wordt in principe om de 5 jaar een procedure opgestart om “Laureaten van de Arbeid” te selecteren die de waarden van hun werk uitstralen. Omwille van diverse omstandigheden is dit niet doorgegaan in 2017 maar werd in het voorjaar van 2022 een nieuwe procedure gestart die inmiddels is afgewerkt.

Binnen LVEB werd hiervoor een speciale werkgroep opgericht teneinde een aantal confraters uit onze provincie als kandidaten voor te dragen. Dankzij de inzet en de gedrevenheid van deze werkgroep is LVEB erin geslaagd een aantal eretekens te bekomen.

Op 10 december 2022 om 10u30 vond de plechtige uitreiking plaats van deze eretekens aan de Laureaten van de Eliten van de Arbeid van onze sector. Deze plechtigheid werd georganiseerd in het auditorium van het EPHEC te Sint-Lambrechts Woluwe.

Duurzaamheids-rapportage

Tijd voor actie!

De opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien, is vandaag geen nieuws meer. Er zijn al tal van conferenties aan gewijd om dit proces tegen te gaan en ervoor te zorgen dat tegen 2050 de temperatuur met max. 1,5° C zal stijgen.

Internationaal, en dus ook binnen Europa, staat dit thema hoog op de agenda. Zo werd binnen de EU de Green Deal uitgewerkt waarin de Europese Commissie een reeks aanpassingen van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU heeft voorgesteld. Teneinde één en ander in beeld en onder controle te krijgen, is één van de elementen hierin de zogenaamde duurzaamheidsrapportering (sustainability).

Wat dat laatste betreft, zijn er reeds diverse initiatieven zowel op Europees als op internationaal niveau. Komende Europese richtlijnen (CSRD, EU Taxonomy, Due diligence) beginnen een echte impact te hebben, vooral op grote bedrijven maar indirect ook op alle KMO’s.

Bijna alle bedrijven in België zullen de gevolgen ondervinden van de veranderingen en praktijken op het vlak van rapportering die de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met zich meebrengt. Het definitieve groen licht voor deze richtlijn werd op 28 november 2022 gegeven door de Europese Raad. De lidstaten moeten de nieuwe regels uiterlijk binnen de 18 maanden na deze datum uitvoeren.

duurzaamheid
Banken en financiële investeerders zullen ook beter gaan kijken naar ESG-activiteiten van bedrijven die financiering zoeken. Het is dus hoog tijd dat kmo’s ESG (Environment, Social, Governance) gaan integreren in hun strategie, bestuur en rapportage.

Deze duurzaamheidsverslagen zullen ook gecontroleerd moeten worden. In eerste instantie wil men naar een limited review (beperkte controle) gaan maar het is de bedoeling om op relatief korte termijn te evolueren naar een volkomen controle (reasonable assurance).

Voor de economische beroepsbeoefenaars betekent dit dus heel wat extra werk, zowel op het vlak van begeleiding en advisering als op het vlak van controle.

We zullen u in de komende tijd uiteraard verder op de hoogte houden van de evoluties op dit vlak zowel in deze nieuwsbrief als via de nodige opleidingen binnen PXL-LVEB Case Studies.

Events

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

-

Updating btw

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

-

Practicum personenbelasting

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

-

Practicum btw

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,