STATUTEN VZW “LVEB”

VZW Limburgse vereniging van economische en aanverwante beroepen

 

STATUTEN

Zetel en Secretariaat:

LVEB vzw
Kempische Steenweg 311 bus 2.06
3500 Hasselt
0410.123.027 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

E-mail: info@lvebvzw.be

Website: https://www.lvebvzw.be

De vereniging

Zetel en Secretariaat: Kempische Steenweg 311 bus 2.06 te 3500 Hasselt.

Ondernemingsnummer: 0410.123.027 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

E-mail: info@lvebvzw.be

Website: https://www.lvebvzw.be

STATUTEN

Opgericht op datum van 11 februari 1966, gepubliceerd in de Bijlage tot het B.S. dd. 17/03/1966 onder nr. 1373. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 06/03/2002, gepubliceerd in de Bijlage tot het B.S. dd. 04/07/2002 onder nr. 12.735.

Deze statuten zijn onderworpen aan de wet van 23/03/2019 (BS 04/04/2019), genaamd “wetboek van vennootschappen en verenigingen” waarbij de wet primeert, daar waar zij dat eist. Voor datgene dat niet in deze statuten is voorzien, wordt gewoon de wet gevolgd.

HOOFDSTUK 1: BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1 – Benaming

De Beroepsvereniging werd opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) en draagt de benaming “Limburgse Vereniging van economische en aanverwante beroepen”, of “LVEB”. Beide benamingen mogen samen of ieder afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de VZW is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3 – Voorwerp

De VZW heeft tot voorwerp de belangen van haar leden te behartigen alsmede de wijze van uitoefening van economische beroepen (leden van het ITAA, IBR of andere …), juridische en aanverwante beroepen inclusief hun medewerkers te bevorderen. Hierbij wordt een maximale interdisciplinaire aanpak voor ogen gehouden. Zij beoogt dit voorwerp onder meer te bereiken door:

3.1 het bevorderen van een correcte beroepsuitoefening door de leden;

3.2 het organiseren van opleidingen die aanleiding geven tot het bekomen van de hoedanigheid van (gecertificeerd) accountant, belastingadviseur, bedrijfsrevisor, alsmede de overige hoedanigheden van de bij wet gereglementeerde economische, juridische en aanverwante beroepen;

3.3 het (mede-)organiseren van (tele)seminaries, workshops, actua sessies, colloquia, en andere opleidingsmomenten of opleidingsvormen, in het kader van de verplichte permanente beroepsvervolmaking voor economische, juridische en aanverwante beroepsbeoefenaars, zoals in de wet of de normen van de toezichthoudende instituten voorzien of gereglementeerd zijn.

3.4 het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met diverse instanties en entiteiten of met andere verenigingen.

3.5 het organiseren van bijeenkomsten, netwerk momenten om het sociaal contact te bevorderen.

3.6 het steunen van en meewerken aan initiatieven, van overheden en instituten, wereldwijd, het stimuleren van studies en onderzoeken die het kwalitatief werk van haar leden bevorderen of veraangenamen.

3.7 ervoor te zorgen dat de leden, dankzij hun opgedane kennis en vaardigheden, bijdragen aan succesvolle ondernemingen en alzo het vertrouwen van hun cliënten verstevigen.

De VZW kan alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat voorwerp te maken hebben en/of dit voorwerp kunnen bevorderen.

Zo kan de VZW haar leden vertegenwoordigen bij de respectievelijke beroepsinstituten (zoals o.m. het ITAA., het IBR of andere) van de bij wet gereglementeerde beroepen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Artikel 4 – Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2: LEDEN

Artikel 5 – Lidmaatschap

De VZW bestaat uit Werkende Leden, Toegetreden Leden en Ereleden.

De Raad van Bestuur beslist over de ingediende aanvragen. Zij kan één of meerdere van haar leden opdragen om hiervoor de voorbereidende werken, administratie en correspondentie te voeren. Deze leden van de Raad van Bestuur kunnen zich, onder hun verantwoordelijkheid en binnen hun volmacht, laten bijstaan door derden. Het Intern Reglement (hierna IR), waarvan sprake in artikel 28 bepaalt de modaliteiten.

Artikel 6 – Werkende Leden

6.1. Kunnen na aanvaarding door de Raad van Bestuur als Werkende Leden toetreden tot de VZW:

6.1.1 Diegenen die voldoen aan de voor de economische, zoals o.m. lid van het ITAA, IBR of andere economische instituten, juridische en aanverwante beroepen bij de respectieve (organieke) wetten vastgestelde normen, kunnen een aanvraag indienen bij de Raad van Bestuur, via het formulier voorzien in het IR.

6.1.2 Diegenen die als gelijkwaardig bevonden leden aanvaard worden door de Raad van Bestuur en die geacht worden de eer en de waardigheid van de economische, zoals o.m. lid van het ITAA, IBR, of andere economische instituten, juridische en aanverwante beroepen hoog zullen houden, nadat zij een aanvraag ingediend hebben bij de Raad van Bestuur, via het formulier voorzien in het IR, waarvan sprake in artikel 28.

De Raad van Bestuur behoudt zich bovendien het recht voor om voor elk van de in de VZW vertegenwoordigde beroepen specifieke normen op te leggen in het kader van hun lidmaatschap. Dergelijke specifieke voorwaarden zullen worden opgenomen in het IR, waarvan sprake in artikel 28.

6.2. Het aantal Werkende Leden is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan zes.

6.3. De concrete toetredingsvoorwaarden van toepassing op de Werkende Leden zullen worden bepaald in het IR.

6.4. De Werkende Leden hebben alle rechten en verplichtingen zoals omschreven in de Wet en huidige statuten en het IR.

Artikel 7 – Toegetreden Leden

7.1. Kunnen na aanvaarding door de Raad van Bestuur, als Toegetreden Leden toetreden tot de VZW:

7.1.1 Stagiairs bij een van de wettelijk gereglementeerde instituten/ordes/kamers;

7.1.2 Ondernemingen, die actief zijn in de economische, juridische of aanverwante sectoren (of boekhoudkundige, financiële, fiscale, juridische activiteiten opgenomen in het KBO van de onderneming).

7.1.3 Studenten en afgestudeerden van Economisch en Juridisch hoger onderwijs.

7.1.4 Kantoormedewerkers met boekhoudkundige, fiscale of juridische ervaring

7.1.5 Overige Toegetreden Leden, door de Raad van Bestuur aanvaard

7.2. De concrete toetredingsvoorwaarden van toepassing op de Toegetreden Leden zullen worden bepaald in het IR.

7.3. De Toegetreden Leden hebben alle rechten en verplichtingen zoals omschreven in de Wet en huidige statuten en het IR.

De Toegetreden Leden hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering, behoudens hetgeen bepaald wordt in artikel 20.2.

Artikel 8 – Ereleden

8.1 Kunnen als Erelid erkend worden van de VZW, na aanvaarding door de Raad van Bestuur:

8.1.1 Een door een beroepsinstituut, orde of kamer erkend erelid.

8.1.2 Op schriftelijk verzoek van betrokkene, gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur

8.1.3 Op voordacht van een lid van de VZW

8.2 Ereleden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering

8.3 De procedure wordt voor Ereleden bepaald door het IR

Artikel 9 – Verplichtingen Werkende Leden en Toegetreden Leden en Ereleden

De Werkende en de Toegetreden Leden en de Ereleden, verplichten zich tot:

9.1 Het storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag en de wijze van betaling ieder jaar voor de duur van maximum één boekjaar worden vastgesteld door de jaarlijkse Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur. De jaarlijkse bijdrage mag maximaal 1.000 EUR, jaarlijks indexeerbaar, bedragen;

9.2 Het plichtsgetrouw naleven van de Wet, deze statuten en het IR van de VZW, zoals bepaald in artikel 28

Artikel 10 – Uittreding Leden

10.1. De Werkende Leden, de Toegetreden Leden en de Ereleden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door middel van een schriftelijk document, gericht aan de Raad van Bestuur.

Een ontslagnemend Werkend of Toegetreden Lid of Erelid blijft echter wel gehouden tot betaling van de volledige lidmaatschapsbijdrage voor het desbetreffende boekjaar waarin het ontslag wordt ingediend tenzij andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur.

Evenwel als het ontslag wordt ingediend voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, is dat lid dat jaar vrijgesteld van bijdrage.

10.2. Wordt van rechtswege als een ontslagnemend Werkend lid, Toegetreden lid of Erelid aanzien, het Werkend Lid, het Toegetreden Lid of het Erelid dat zijn bijdrage, overeenkomstig artikel 9.1, sedert minimum twee maanden na vervaldatum niet heeft betaald en hierin blijft volharden na hiertoe behoorlijk schriftelijk te zijn aangemaand.

De Raad van Bestuur mag het betrokken Werkend lid, Toegetreden Lid of Erelid nochtans van zijn uitsluiting ontheffen indien het betrokken lid zich op voldoende wijze rechtvaardigt.

10.3. Het lidmaatschap eindigt verder van rechtswege in geval van schrapping door het tuchtorgaan, waaronder het betrokken Werkend Lid of Toegetreden Lid of Erelid ressorteert, of weglating van de ledenlijst van het bij wet gereglementeerde uitgeoefende beroep.

10.4. Het lidmaatschap eindigt tenslotte eveneens van rechtswege bij het overlijden van een Werkend Lid of Toegetreden Lid of Erelid, dan wel de ontbinding of faillissement van het Lid.

Artikel 11 – Uitsluiting Leden

11.1 De Werkende Leden en Toegetreden Leden en Ereleden kunnen uitgesloten worden uit de VZW volgens de procedures, voorzien in artikel 29 en volgende. De Tuchtraad dient zich uit te spreken over een “voorstel tot uitsluiting”, desnoods daarna gevolgd door de Commissie van Beroep. De Raad van Bestuur agendeert dit “voorstel tot uitsluiting” op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Die algemene vergadering beslist over dit punt zoals door de wet voorzien.

11.2 De toepassing van de artikels 10.2, 10.3 en 10.4 hebben geen verdere tuchtprocedure nodig want ieder van hen is een uitsluiting van rechtswege.

Artikel 12 – Rechten uitgetreden en uitgesloten Leden

Vanaf het aangeboden ontslag of de uitsluiting verliest het Werkend Lid of het Toegetreden Lid of het Erelid alle rechten en voordelen voorzien bij de Wet of bij deze statuten.

De ontslagnemende en uitgesloten Werkende leden, Toegetreden Leden of Ereleden kunnen geen aanspraak maken op enig actief bestanddeel van de VZW.

De ontslagnemende en de uitgesloten Werkende leden, Toegetreden Leden of Ereleden kunnen bovendien geen rechten doen gelden op de teruggave van gestorte bijdragen, behalve in geval van gerechtvaardigde omstandigheden, na een daartoe gunstige beslissing van de Raad van Bestuur te hebben gekregen.

Artikel 13 – Register van de Werkende Leden, Toegetreden leden en Ereleden

Op de zetel van de VZW of op iedere andere plaats aangeduid door de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Bestuur, in welke vorm ook, een register van de Werkende Leden, Toegetreden Leden en Ereleden gehouden.

Dit register vermeldt de naam, voornamen, de geboortedatum of rijksregisternummer, het ondernemingsnummer, het mailadres, het gsm-nummer, het jaar van toetreden tot de vzw, de woonplaats en het uitgeoefende beroep van de Werkende Leden, de Toegetreden Leden en de Ereleden. De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de GDPR-richtlijnen hierin strikt gevolgd worden. Zij duidt daarvoor onder haar leden één verantwoordelijke aan, die belast wordt met toezicht en opvolging van de GDPR-wetgeving. Het IR bepaalt de modaliteiten.

Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van de Werkende Leden of Toegetreden Leden of Ereleden door toedoen van de Secretaris van de Raad van Bestuur in dat register worden ingeschreven binnen 8 dagen nadat de Raad van Bestuur van de beslissing in kennis is gesteld.

HOOFDSTUK 3: BESTUUR VAN DE VERENIGING

Artikel 14 – Samenstelling Raad van Bestuur

14.1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum vijf en maximum dertien werkende leden, fysieke personen, door de Algemene Vergadering verkozen onder de Werkende Leden van de VZW. Binnen dat aantal mogen 2 van de bestuurders aangezocht worden buiten de Leden van de vzw als “onafhankelijk bestuurder”. Het IR bepaalt de modaliteiten.

De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door één of meerdere adviseurs.

14.2. De Raad van bestuur moet de verkiezing openstellen en aankondigen tachtig dagen voor de algemene vergadering die daarover beslist. De Werkende Leden kunnen hun kandidatuur voor een mandaat in de Raad van Bestuur stellen door middel van een schriftelijk document, gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, uiterlijk zestig dagen vóór de Algemene Vergadering die bijeengeroepen wordt met het oog op de benoeming van de bestuurders.

Kunnen evenwel niet tot bestuurder worden benoemd, de Leden aan wie de Tuchtraad in een voorafgaandelijke periode van vijf jaar enige sanctie heeft opgelegd, die kracht van gewijsde heeft gekregen.

De Raad van Bestuur is bovendien gerechtigd om welbepaalde kandidaturen te weigeren tot vijftig dagen voor de algemene vergadering die daarover beslist. De geweigerde kandidaat moet hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld. Tegen deze weigering van de Raad van Bestuur kan tot veertig dagen voor de algemene vergadering die daarover beslist, een (spoed) beroepsprocedure bij de Commissie van Beroep worden ingesteld bij de Voorzitter van die Commissie van Beroep via een schrijven dat duidelijk het beroep en de middelen vermeldt.

De geweigerde kandidaat heeft het recht om gehoord te worden door de Commissie van Beroep en om zijn eventuele stavingsstukken geïnventariseerd voor te leggen. Hij kan bijgestaan worden door iemand van zijn keuze, maar hij kan niet vertegenwoordigd worden.

Ten laatste twintig dagen voor de algemene vergadering die daarover beslist, moet de Commissie van Beroep een gemotiveerde beslissing nemen. Als de Commissie van Beroep is moeten tussen komen, wordt haar gemotiveerde beslissing overgemaakt aan de Raad van Bestuur, die dan de lijst aanpast volgens de beslissing van de Commissie van Beroep.

De Raad van Bestuur sluit vervolgens de definitieve kandidatenlijst af. Deze lijst wordt door de Raad van Bestuur voorgelegd aan de Algemene Vergadering die bijeengeroepen wordt met het oog op de verkiezing van de bestuurders.

14.3. De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering verkozen voor een termijn van drie jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Stemmen geschiedt door handopsteken of op iedere wijze die door de Algemene Vergadering wordt aanvaard.

Indien er evenwel meer kandidaturen werden ingediend dan er beschikbare mandaten zijn, zal de stemming over de benoeming van bestuurders door middel van geheime stemming plaats vinden.

14.4. De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die dat punt tijdig agendeert en daarover beslist bij 3/4de meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde Leden.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door middel van een schriftelijk document aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een ontslagnemende bestuurder zal verplicht worden zijn opdracht te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 15 – Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris en Penningmeester

15.1. Op de eerstvolgende Raad van Bestuur na de algemene vergadering die de bestuurders aanstelde, kiest de Raad van Bestuur bij geheime stemming, onder het voorzitterschap van het oudste aanwezige bestuurslid, onder haar leden een Voorzitter van de Raad van Bestuur, een Ondervoorzitter, een Secretaris en een Penningmeester, die de taken zullen vervullen die horen bij deze functies zoals omschreven in de statuten en het IR.

De nieuwe Raad van Bestuur stelt alle Commissies opnieuw samen binnen de dertig dagen na haar aantreden.

15.2. Bij afwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, wordt het voorzitterschap van een vergadering waargenomen door de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. Bij een cumulatieve afwezigheid van beiden, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder van de Raad van Bestuur.

Artikel 16 – Bevoegdheden Raad van Bestuur

16.1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de VZW, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de Wet of de statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is en met uitzondering van die handelingen waarvoor overeenkomstig huidige statuten, de Tuchtraad of de Commissie van Beroep bevoegd zijn.

16.2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt.

Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het gedrang.

Artikel 17 – Vergaderingen, Beraadslaging en Beslissing

17.1. De Raad van Bestuur vergadert minstens maandelijks op uitzondering van de zomermaanden, op voorstel van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of zo dikwijls als het belang van de VZW dit vereist, of op verzoek van drie leden van de Raad van Bestuur.

In het laatste geval is de Voorzitter gehouden de Raad van Bestuur samen te roepen binnen een termijn van 14 dagen.

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter, bij zijn afwezigheid, geldt artikel 15.2.

17.2. Om geldig te beraadslagen dient de meerderheid van de bestuurders aanwezig te zijn. Indien op een eerste vergadering hogervermeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, minstens 7 dagen en maximum 30 dagen na die eerste vergadering.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die die Raad voorzit, doorslaggevend. Hij kan echter ook beslissen om dat punt door te schuiven naar de volgende Raad van Bestuur.

17.3. Er worden notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur opgesteld door de secretaris. Deze worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de overige bestuurders die zulks wensen. De notulen worden bewaard in een notulenregister dat bijgehouden wordt op de zetel van de VZW.

17.4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de VZW zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie, of ander digitaal communicatiemiddel.

Artikel 18 – Externe Vertegenwoordiging

18.1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de VZW door het optreden van de meerderheid van zijn leden.

18.2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens algemeen vertegenwoordigd door:

18.2.1 De Voorzitter van de Raad van Bestuur of de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

18.2.2 Binnen de perken van hun mandaat, de door de Raad van Bestuur aangeduide bijzondere gevolmachtigden voor de opdracht voorzien in hun strikt afgebakende volmacht.

Artikel 19 – Dagelijks Bestuur

19.1. Het dagelijks bestuur van de VZW treedt op zowel op intern vlak alsook op externe vertegenwoordiging. De Raad van Bestuur draagt deze taak op aan de hierna vermelde personen, die het Dagelijks Bestuur zullen uitmaken:

19.1.1 de Voorzitter van de Raad van Bestuur

19.1.2 de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

19.1.3 de Secretaris van de Raad van Bestuur

19.1.4 de Penningmeester van de Raad van Bestuur

Voor wat betreft het dagelijks bestuur dienen hogervermelde personen te handelen als een college. Het orgaan van Dagelijks Bestuur kan de taken onder elkaar verdelen en zal worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, desnoods artikel 15.2

19.2. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend: alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale werking van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens hoogdringendheid een beslissing te nemen, het optreden van de Raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk of niet mogelijk maken. Dat orgaan zal telkens op de eerstvolgende Raad van Bestuur verantwoording afleggen van haar daden.

HOOFDSTUK 4: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20 – Stemrecht

20.1. Alleen de Werkende Leden en de Ereleden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Elk lid heeft één stem.

Werkende Leden of Ereleden die aan een vergadering niet kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen door één ander Werkend Lid of Erelid, houder van maximum één bijzondere volmacht.

20.2. De Toegetreden Leden hebben steeds het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, doch zij zijn slechts stemgerechtigd wanneer het gaat om een wijziging van de statuten die hun statuut van Toegetreden Lid tot voorwerp heeft.

De Toegetreden Leden die aan een dergelijke Algemene Vergadering niet kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen door één ander Toegetreden lid, houder van maximum één bijzondere volmacht.

Artikel 21 – Jaarlijkse Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet door de Raad van Bestuur tenminste éénmaal per jaar, in de tweede helft van ieder kalenderjaar, worden bijeengeroepen om:

21.1 de jaarrekening van het voorbije boekjaar, de begroting van het volgende boekjaar te bespreken en goed te keuren, alsmede het beleid van de Raad van Bestuur te bespreken en kwijting te verlenen voor het beleid.

21.2 desgevallend de leden van de Raad van Bestuur te (her)verkiezen, rekening houdend met artikel 14.2

Artikel 22 – Bijzondere Algemene Vergaderingen

De stemgerechtigde leden kunnen door de Raad van Bestuur in bijzondere Algemene Vergadering samengeroepen worden, telkens het voorwerp of het belang van de VZW zulks vereist.

Bovendien is de Raad van Bestuur gehouden een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ten minste 1/5 van de Werkende Leden hierom schriftelijk verzoekt, met aanduiding van het voorwerp, dat zij op de dagorde wensen te brengen.

De bijzondere Algemene Vergadering moet samengeroepen worden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet gehouden worden uiterlijk op de 40e dag na dat verzoek.

Artikel 23 – Quorum en stemming

23.1. De Algemene Vergadering beslist bij éénvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, behoudens in de gevallen waar een bijzondere meerderheid door de wet of door de statuten wordt voorzien.

23.2. De bijzondere algemene vergadering, samengeroepen met het oog op een wijziging van de statuten, dient te beslissen overeenkomstig volgende modaliteiten:

23.2.1 Minstens 2/3de van de stemgerechtigde leden moeten op de

Bijzondere algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

23.2.2 In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3de van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden, en moet binnen maximum 30 dagen volgend de eerste vergadering worden gehouden.

23.2.3 Die beslissingen moeten worden goedgekeurd met een meerderheid van 2/3de van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, onverminderd hetgeen bepaald met betrekking tot een wijziging van het voorwerp en de ontbinding van de VZW waarvan sprake in artikel 23.2.4 en 23.2.5

23.2.4 Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het voorwerp waarvoor de VZW is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

23.2.5 Tot de ontbinding van de VZW kan eveneens slechts beslist worden mits deze beslissing wordt goedgekeurd door een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Artikel 24 – Uitnodiging leden

De Werkende en Toegetreden Leden en de Ereleden moeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur tenminste 15 dagen vóór de algemene vergadering worden opgeroepen.

De uitnodiging kan geschieden door middel van een schriftelijk document bij voorkeur op het mailadres of anders op het postadres dat het lid daartoe laatst, tijdig heeft opgegeven aan de Secretaris van de Raad van Bestuur.

De schriftelijke uitnodiging dient de agenda, vastgesteld door de Raad van Bestuur, te vermelden.

Elk onderwerp, dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste 1/20e stemgerechtigde Leden tot 21 dagen voor de aangekondigde vergadering, moet op de agenda worden geplaatst.

Artikel 25 – Stembureau Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of volgens artikel 15.2

De Secretaris van de Raad van Bestuur staat in voor de notulen.

De Voorzitter duidt onder de aanwezigen twee stemopnemers aan.

Artikel 26 – Notulen

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgesteld door de Secretaris van de Raad van Bestuur, die ondertekend worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Secretaris van de Raad van Bestuur en de twee stemopnemers, en de stemgerechtigde leden die zulks wensen. Deze notulen dienen bijgehouden te worden in een notulenregister op de zetel van de VZW.

Elk Lid heeft het recht om inzage en afschrift van de notulen van de Algemene Vergadering zonder verplaatsing te vragen via e-mail, dit alles onverminderd de door de wet eventueel voorgeschreven formaliteiten.

HOOFDSTUK 5: BOEKHOUDING

Artikel 27 – Boekjaar en Jaarrekening

27.1. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder kalenderjaar.

27.2. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de voorschriften van de Wet en de daarop toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

27.3. De jaarrekening wordt neergelegd zoals de wet en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten bepalen.

27.4. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering zoals bepaald in artikel 21.

HOOFDSTUK 6: INTERN REGLEMENT (IR)

Artikel 28 – IR ter beschikking van de leden op website

De Raad van Bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd een IR op te stellen, waarin de bepalingen van huidige statuten nader worden uitgewerkt en gereglementeerd, alsook om wijzigingen aan bedoeld IR aan te brengen, telkens met ¾ meerderheid van de Raad van Bestuur.

Alle leden zijn verplicht dat IR na te leven.

HOOFDSTUK 7: TUCHTRAAD

Artikel 29 – Bevoegdheid

De Tuchtraad wordt door de Raad van Bestuur aangesteld volgens artikel 15.1. De Tuchtraad behandelt iedere zaak autonoom, op schriftelijk verzoek van een Lid, of van de Raad van Bestuur, of van eender welke Commissie, of op eigen initiatief of op verzoek van derden:

29.1 Alle klachten gericht tegen een Werkend of Toegetreden Lid of Erelid van de VZW die betrekking hebben op het lidmaatschap van de VZW,

29.2 Alle klachten gericht tegen een werkend of Toegetreden Lid of Erelid van de VZW die betrekking hebben op zijn beroepsaansprakelijkheid of beroepsbekwaamheid.

29.3 Alle klachten gericht tegen een Werkend of Toegetreden lid of Erelid van de VZW die betrekking hebben op zijn beroepsethiek en zijn beroepswaardigheid,

29.4 Alle klachten gericht tegen een Werkend of Toegetreden lid of Erelid van de VZW die betrekking hebben op zijn collegiale omgang, wederzijdse hulp en hoffelijkheid tegenover collegae, of elke houding of handeling die een collega schade kan berokkenen.

29.5 iedere poging tot bemiddeling of arbiter in een geschil dat haar door de Werkende en Toegetreden Leden of Ereleden van de VZW wordt voorgelegd

De Tuchtraad zal op korte termijn het verzoek onderzoeken, zoals nader omschreven in het IR, zal alle betrokken partijen horen en zal in eerste instantie aandringen op een minnelijk schikking, in overleg met alle betrokkenen. Zij beschikt daarvoor over de meest uitgebreide middelen en macht, binnen het wettelijk kader en met inachtneming van de statuten en het IR.

Artikel 30 – Samenstelling

De Tuchtraad telt vijf (5) leden en is samengesteld uit:

30.1 één magistraat of magistraat emeritus of een advocaat met minstens 10 jaar balie-ervaring. Dit is de Voorzitter van de Tuchtraad

30.2. Één erelid van de VZW, dit is de secretaris van de Tuchtraad.

30.3 drie werkende of toegetreden Leden van de VZW.

Het mandaat van lid van de Tuchtraad, is niet cumuleerbaar met het mandaat van bestuurder, noch met het mandaat van de Commissie van Beroep, noch met het mandaat van eender welke andere commissie. Aan het mandaat van de leden van de Tuchtraad kan door de Raad van Bestuur op ieder ogenblik een einde worden gesteld, met een geheime stemming van ¾ meerderheid.

Artikel 31 – Quorum en Stemming

De leden van de Tuchtraad, beraadslagen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is er vrijspraak.

De Tuchtraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien 4/5 van haar leden aanwezig zijn.

Een lid van de Tuchtraad kan zich nooit bij volmacht laten vertegenwoordigen.

Artikel 32 – Sancties en Procedure

De Tuchtraad zal in volgende sancties kunnen voorzien:

32.1 berisping van een lid;

32.2 blaam aan een lid

32.3 schorsing van de rechten en voordelen verbonden aan het lidmaatschap van de VZW, met behoud van de verplichtingen van het desbetreffende geschorste lid;

32.4 uitsluiting van een Werkend of Toegetreden Lid of Erelid. Bij uitsluiting wordt dat lid geschorst (artikel 32.3) tot de eerstvolgende algemene vergadering die definitief over de uitsluiting beslist.

Hogervermelde sancties dienen goedgekeurd te worden bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen binnen de Tuchtraad. Staking van stemmen leidt tot vrijspraak.

Geen sanctie kan uitgesproken worden zonder dat de belanghebbende uitgenodigd wordt en in de mogelijkheid wordt gesteld om zijn verdediging waar te nemen, en zich, zo hij dit wenst, te laten bijstaan. Hij heeft recht op inzage van de stukken en hij heeft het recht om gehoord te worden. Hij dient bij voorkeur in persoon te verschijnen en mag zich hierbij ten alle tijde laten bijstaan door zijn advocaat. In gerechtvaardigde omstandigheden, te beoordelen door het orgaan, mag hij vertegenwoordigd worden door zijn advocaat onverminderd het bevelen van de persoonlijke verschijning van de betrokkene.

De Tuchtraad zal haar gemotiveerd vonnis per kerende op schriftelijke wijze overmaken aan de betrokkene en aan de Raad van Bestuur. Een verzending per mail naar het in het ledenregister vermelde mailadres is zo’n schriftelijke wijze. De verzending vermeldt de procedure van de beroepsmogelijkheid binnen de 30 dagen na de eerste verzending. Binnen de zeven dagen na de eerste verzending per mail wordt een tweede kennisgeving per aangetekende post verstuurd aan de betrokkene.

De procedure wordt verder op dwingende wijze gereglementeerd door het IR.

HOOFDSTUK 8: COMMISSIE VAN BEROEP

Artikel 33 – Bevoegdheid

De Commissie van Beroep wordt door de Raad van Bestuur aangesteld volgens artikel 15.1. De Commissie van Beroep behandelt autonoom iedere zaak, op schriftelijk verzoek van een Werkend of Toegetreden Lid of Erelid, of van de Raad van Bestuur, of van eender welke Commissie, of op eigen initiatief of op verzoek van derden:

33.1 de beslissing van de Raad van Bestuur in verband met de aanvaarding van een nieuw Werkend of Toegetreden lid of Erelid

33.2 de beslissing van de Raad van Bestuur in verband met de weigering van een nieuw Werkend of Toegetreden Lid of Erelid

33.3 de beslissing van de Raad van Bestuur in verband met de uitsluiting van een Werkend of Toegetreden Lid of Erelid

33.4 de beslissing van de Raad van Bestuur in verband met de verkiesbaarheid van een kandidaat bestuurder

33.5 iedere uitspraak van de Tuchtraad

33.6 iedere beslissing van de Raad van Bestuur

33.7 iedere beslissing van het Dagelijks Bestuur

De beroepstermijn begint te lopen vanaf afkondiging en bedraagt op straffe van niet ontvankelijkheid 30 kalenderdagen, met uitzondering van de bepalingen van artikel 14.2

Artikel 34 – Samenstelling

De Commissie van Beroep telt vijf leden en is samengesteld uit:

34.1 één magistraat of magistraat emeritus of een advocaat met minstens 10 jaar balie-ervaring. Dit is de Voorzitter van de Commissie van Beroep.

34.2 één erelid van de VZW, dit is de secretaris van de Commissie van Beroep.

34.3 drie werkende of toegetreden Leden.

Het mandaat van lid van de Commissie van Beroep, is niet cumuleerbaar met het mandaat van bestuurder, noch met het mandaat van lid van de Tuchtraad of enig andere Commissie. De leden van de Commissie van Beroep worden door de Raad van Bestuur benoemd voor een termijn van drie jaar, beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen zoals voorzien in artikel 15.1 Aan het mandaat van de leden van de Commissie van Beroep kan door de Raad van Bestuur op ieder ogenblik een einde worden gesteld, met een geheime stemming van ¾ meerderheid.

Artikel 35 – Definitieve Beslissing

De beslissing van de Commissie van Beroep is definitief; tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

Artikel 36 – Quorum en Stemming

36.1 De Commissie van Beroep kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien 4/5 van haar leden aanwezig zijn.

36.2 Een lid van de Commissie van Beroep kan zich nooit bij volmacht laten vertegenwoordigen.

36.3 Bij staking van stemmen is er vrijspraak

Artikel 37 – Procedure

De Commissie van Beroep kan de in artikel 32 opgesomde sancties uitspreken en geeft ieder lid dezelfde rechten en plichten zoals opgesomd in artikel 32. De procedure wordt verder op dwingende wijze gereglementeerd door het IR.

HOOFDSTUK 9: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38 – Procedure

Tot ontbinding van de VZW kan enkel worden overgegaan met inachtneming van de voorschriften van de wet.

Artikel 39 – Bestemming vermogen

Bij ontbinding van de VZW LVEB. Zal het patrimonium van de VZW worden overgemaakt aan een gelijkaardige vereniging, te bepalen door de algemene vergadering die daarover beslist.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het huidige boekjaar loopt vanaf 01/01/2022 tot en met 30/06/2023.

De volgende algemene vergadering heeft plaats in de tweede helft van 2023.

De zetel van de VZW is gevestigd te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 2.06