ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen LVEB VZW, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 2.06, ondernemingsnummer 0410.123.027 (hierna ‘LVEB’)  en de klant.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en op  alle facturen van LVEB aan de klant en op alle overeenkomsten tussen LVEB en de klant. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien LVEB deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (exclusief B.T.W.). Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant.

Artikel 3: Betaling

3.1. De facturen zijn per overschrijving betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3.2. De facturen  zijn betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 10% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 EUR per factuur.

3.4.  Alle protesten dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van LVEB d.m.v. aangetekende zending en dit binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

3.5. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen,  facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

LVEB  is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en/of grove schuld van  LVEB. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie. De klant vrijwaart LVEB voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

Artikel 5: Gegevensbescherming

5.1. De klant bevestigt uitdrukkelijk dat alle gegevens die zij overmaakt aan het LVEB werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bijgevolg zal de klant het LVEB vrijwaren indien zij een vordering zou ontvangen vanwege een natuurlijke persoon wiens gegevens werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door het LVEB.

5.2. Het LVEB zal zich naar best vermogen gedragen in conformiteit met de regels zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 6: Toepasselijk recht en rechtsmacht

6.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen LVEB en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

6.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt, bevoegd.